Menażki – regulamin

Menażki 2017

REGULAMIN KONKURSU NA STUDENCKĄ PODRÓŻ ROKU – MENAŻKI 2017

 1. Organizatorem konkursu na Studencką Podróż Roku – Menażki 2017 jest Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”.
 2. Konkurs ma na celu promocję podróżniczych dokonań studentów wyższych uczelni.
 3. Konkurs odbędzie się w terminie: 15-17 grudnia 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych (s.209) w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 4.
 4. Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, którzy w dniu  rozstrzygnięcia konkursu nie ukończyli 35 roku życia.
 5. Zgłoszenie do konkursu polega na przesłaniu na adres: menazki@ug.edu.pl karty zgłoszeniowej wraz z 5 zdjęciami, fragmentem filmu oraz krótkim opisem wyprawy (1/2 strony).
 6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2017 r. o godzinie 23:59.
 7. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie prezentacje dotyczące podróży odbytych w 2017 r.
 8. Prezentacje mogą być efektem pracy indywidualnej lub grupowej.
 9. W przypadku prezentacji grupowych, zgłoszenia dokonuje reprezentant grupy.
 10. W konkursie zostaną przedstawione maksymalnie 24 prezentacje. W przypadku zgłoszenie większej liczby prezentacji organizator zastrzega sobie prawo do preselekcji nadesłanych zgłoszeń.
 11. Lista prezentacji wraz z dokładnym programem zostanie ogłoszona na stronie www.ack.ug.edu.pl w dniu 4 grudnia 2017 r.
 12. Czas trwanie prezentacji w ramach konkursu nie może przekroczyć 30 minut.
 13. Wszystkie prezentacje zostaną ocenione a najlepszym zostaną przyznane następujące nagrody: 700 zł (I miejsce), 500 zł (II miejsce), 300 zł (III miejsce) ufundowane przez ACK UG „Alternator”.
 14.  Ocena prezentacji i przyznanie nagród nastąpi na podstawie kart oceny wypełnionych  przez zgromadzoną publiczność.a) Przed każdą prezentacją każda z osób stanowiąca publiczność pobiera kartę do głosowania.

  b) Na karcie do głosowania znajduje się tytuł ocenianej prezentacji oraz skala od 1 do 10.

  c) Po zakończonej prezentacji posiadacze kart do głosowania dokonują oceny zaznaczając jedną z liczb od 1 do 10, gdzie 1 ocena najniższa 10 najwyższa.

  d) Wypełnione karty wraz podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail przekazywane są komisji liczącej oddane głosy.

  e) Niepodanie imienia , nazwiska oraz adresu email powoduje, że kupon jest nieważny. Każda osoba otrzymuje tylko jeden kupon przypisany do określonej prezentacji.

 15. W przypadku uzyskania tej samej oceny organizator ma prawo przyznać dodatkowe  punkty wskazujące zwycięzcę.
 16. Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez uczestników w związku z przygotowaniem prezentacji oraz ich udziałem w Konkursie.
 17. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione w konkursie prezentacje, zostaną nieodpłatnie i jednorazowo wykorzystane przez Organizatorów w celu opracowania i opublikowania na stronach internetowych organizatora.
 18. Przesłanie prezentacji jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa oraz postanowień regulaminu konkursu.
 19. Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora.
 20. Pytania i uwagi uczestników można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: menazki@ug.edu.pl.

Dodaj komentarz