CHÓRRRA! Jubileusz 45-lecia Akademickiego Chóru UG